RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

Odgovornost za štetu od opasne stvari (čl. 1064. ZOO-a)

 • Kod činjenice da se tužitelj prepao i nije krenuo za tom osobom i time da je tužitelju ostalo nepoznato tko je posjednik ili vlasnik tog psa, ne dovodi do odgovornosti Grada Z. već dolazi do primjene odredbe članka 1064. ZOO prema kojoj je za štetu od opasne stvari, odgovoran vlasnik.

Liječnička pogreška - odgovornost za štetu (čl. 154. ZOO-a/91)

 • Ocjenu o postojanju uzročno posljedične veze između propusta osoblja tuženika i razvoja plućne embolije, a zbog koje je nastupila smrt pacijentice, sudovi su utemeljili na nalazu i mišljenju vještaka, pravilnost kojeg tuženik nije uspio dovesti u pitanje. Stoga je pravilna ocjena da na strani tuženika postoji odgovornost za nastalu štetu.

Zastara mjeničnog potraživanja  (čl. 33. ZM-a)

 • Imajući u vidu da stranke nisu ugovorile dulji rok dospijeća od zakonskog roka od jedne godine, predmetna je mjenica po viđenju, morala biti podnesena na isplatu u roku od godine dana računato od dana izdavanja, neovisno od toga što je na mjenici kao dan dospijeća nezakonito naveden drugi datum i neovisno kada je ona kasnije protestirana.

Naknada štete za oduzeto građevinsko zemljište (čl. 154. ZOO-a)

 • Nositelju prava korištenja građevinskog zemljišta koji je uložio novčana sredstava radi izgradnje objekta na dodijeljenom građevinskom zemljištu pripada novčana naknada na ime protuvrijednosti objekta čiju je gradnju započeo na zemljištu danom na korištenje koje mu je oduzeto.

Stvarno pravo

Predaja u posjed nekretnine i stjecanje bez osnove (čl. 164. ZV-a)

 • Osoba, koji nije vlasnik predmetnog poslovnog prostora, ne može zahtijevati isplatu mjesečnih iznosa u visini najamnine, s osnova bespravnog korištenja tog prostora, u razdoblju u kojemu više nije imao ugovornu osnovu za takav zahtjev.

Pregradnja zajedničkog hodnika  u stambenoj zgradi (čl. 40. ZV-a)

 • U poslove izvanredne uprave obuhvaćeni su i prenamjena zajedničkog hodnika kojim se pripaja dio hodnika stambenom prostoru.

Jedinstvo nekretnina (čl. 9. ZV-a)

 • Ako u vrijeme zaključenja kupoprodajnog ugovora nije uspostavljeno etažno vlasništvo, a time niti suvlasnički dijelovi nisu bili utvrđeni u vrijeme sklapanja kupoprodajnog ugovora, takva činjenica nema za posljedicu ništavost tog pravnog posla i osnovu za zaključak da je taj pravni posao bez pravnog učinka zbog protivnosti načelu jedinstvenosti nekretnine

Rokovi za stjecanje prava vlasništva dosjelošću (čl. 159. ZV-a)

 • Samostalni posjednik stvari u vlasništvu RH, županija i jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, kao i stvari u vlasništvu crkve ili drugih pravnih osoba koje ne traže za sebe dobitak nego služe za dobrotvorne ili druge općekorisne svrhe, steći će dosjelošću vlasništvo tih stvari tek pošto je njegov zakonit, istinit i pošten, ili barem pošten, samostalni posjed neprekidno trajao 40 godina.

Obiteljsko pravo

Mjera oduzimanja djeteta (čl. 155. OBZ-a)

 • Mjera oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi može trajati nadulje 2 godine, a samo iznimno i duže do pravomoćnog okončanja sudskog postupka pokrenutog radi nadomještanja pristanka za posvojenje djeteta, odnosno postupka radi lišenja prava na roditeljsku skrb te imenovanja skrbnika.

Tužba za utvrđivanje očinstva  (čl. 400. OBZ-a)

 • Pretpostavke za podnošenje tužbe radi utvrđivanja odnosno osporavanja očinstva bile su propisane i prethodnim Obiteljskim zakonima, što znači da su kako u vrijeme rođenja prvotužitelja sve do dana podnošenja tužbe, jednako za sve osobe na koje se primjenjuje Obiteljski zakon u RH važile iste pretpostavke za pokretanje postupka radi utvrđivanja odnosno

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)