RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovom se članku razmatraju pitanja vezana uz radno-pravni položaj likvidatora te ona koja se odnose na položaj njihova osiguranja.
      Naime, likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi, u ovoj se godini trebaju samostalno osigurati. Kako bi plaćali manje doprinose, navedeni se osiguranici zapošljavaju. Zaposleni likvidatori, ali i oni u sustavu obveznog osiguranja (osigurani po drugoj osnovi), trebaju na propisanu mjesečnu osnovicu podmirivati doprinose radi likvidature.
      Ako će osnovica za obračun doprinosa biti manja od najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa, tada će se utvrđivati razlika do godišnje osnovice za obračun doprinosa. Doprinosi za obvezno osiguranje podmireni kao razlika do godišnje osnovice za obračun doprinosa, nisu troškovi društva.

1. Uvod
2. Radno-pravni položaj likvidatora
3. Likvidatori obvezni osiguranici u 2020. godini
4. Likvidatori u radnom odnosu u društvu u kojemu su likvidatori
5. Utvrđivanje godišnje osnovice likvidatorima koji su obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi
6. Primitci likvidatora koji nisu u radnom odnosu
7. Umirovljenici u svojstvu likvidatora ili prokuristi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)