RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s posebnim postupkom oporezivanja putničkih agencija, u smislu obuhvata njegove primjene i okolnosti u kojima se primjenjuje, u vezi s obvezom plaćanja PDV-a na primljene predujmove za uslugu na koju se primjenjuje posebni postupak i izračunom tog PDV-a te u vezi s postupkom utvrđivanja porezne osnovice.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-552/17 Alpenchalets Resorts GmbH
3. Presuda u spojenim predmetima C-308/96 i C-94/97 Madgett and Baldwin
4. Presu-da u predmetu C-422/17 Skarpa Travel SP. Z O.O.
5. Presuda u predmetu c-189/11 Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)