RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog radnika. Ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika može trajati i dulje od 3 godine (četiri, pet itd.), sve dok se privremeno nenazočni radnik ne vrati na rad. S danom povratka na rad privremeno nenazočnog radnika prestaje i ugovor o radu na određeno vrijeme radnika koji ga je mijenjao.
  2. Obavljanje volonterskih aktivnosti (volonteri). Volontirati može svaka fizička osoba, koja u RH obavlja aktivnosti i usluge volontiranja na temelju sklopljenog ugovora o volontiranju, uključujući i osobe mlađe od osamnaest godina. Osim hrvatskih državljana, u RH mogu voluntirati i stranci te osobe kojima je priznat status azilanata.
  3. Djelatnost poreznog savjetništva. Poreznim savjetništvom ovlaštene su se baviti samo one fizičke osobe koje imaju odobrenje za rad Hrvatske komore poreznih savjetnika (porezni savjetnici). Porezni je savjetnik obvezan u pravnom prometu u poslovnim ispravama istaknuti broj i nadnevak odobrenja za rad. Isto vrijedi i za trgovačka društva (javno trgovačko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću za porezno savjetništvo), koja ističu broj i nadnevak odobrenja za rad svojih poreznih savjetnika.
  4. Privremeno ustupanje radnika. Poslodavac koji nije trgovačko društvo ne može ustupati svoje radnike drugom poslodavcu jer je privremeno ustupanje radnika moguće samo između međusobno povezanih trgovačkih društava.
  5. Neoporeziva nadoknada troškova prehrane radnika. Od 1. rujna 2019. godine poslodavci mogu neoporezivo isplatiti / omogućiti svojim radnicima troškove prehrane radnika, i to: do 5.000,00 kn godišnje kao paušalnu naknadu ili do 12.000,00 kn godišnje na temelju vjerodostojne dokumentacije.
  6. Oporezivanje isplate kamata pravnoj osobi iz Slovenije. Pri isplati kamata pravnim osobama iz inozemstva obračunava se i plaća porez po odbitku. Porezna osnovica poreza po odbitku je bruto-svota kamata koju tuzemni isplatitelj plaća inozemnom primatelju.
  7. Priznavanje troška kamata. Pogreške iz prethodnih razdoblja prema računovodstvenim standardima ispravljaju se retroaktivno i u prvim financijskim izvješćima nakon njezina otkrivanja. Trošak kamata u smislu oporezivanja porezom na dobitak priznaje se ovisno o tome na koje se razdoblje kamate odnose neovisno o tome što u prijašnjim razdobljima nisu bile iskazane u poslovnim knjigama društva.
  8. Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze na paljenu žicu. Tuzemni prijenos porezne obveze za isporuke između poreznih obveznika primjenjuje se i na isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza.
  9. Prokurist kao potpisnik ugovora o radu. Prokurist kojem je dana prokura od poslodavca, u načelu je ovlašten potpisati ugovor o radu.
  10. Izuzimanje od ovrhe naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora. Naknadu plaće (tako i naknadu za vrijeme godišnjeg odmora), osim nakade za vrijeme bolovanja, nije moguće u potpunosti uplaćivati na zaštićeni račun radnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)