RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

Naknada štete za informacije objavljene u medijima (čl. 21. ZM-a)

 • Netransparentnost i nepoštivanje visokih standarda rada trgovačkih društava u isključivom državnom vlasništvu jesu društvena devijacija kojoj mediji trebaju biti korektiv.

Naknada štete u vezi s pogonom motornog vozila (čl. 1064. ZOO-a)

 • Motorno vozilo u pogonu je opasna stvar, pa za štetu koju pretrpe treće osobe u vezi s pogonom motornog vozila sukladno načelnoj odredbi kauzalne odgovornosti odgovara vlasnik tog vozila.

Naknada štete na vozilu nastale samozapaljenjem vozila (čl. 22. ZOOP-a)

 • Javna garaža je površina na kojoj se odvija promet, jer bez prometovanja nije moguće parkirati vozilo u javnu garažu.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (čl. 4. i čl. 368. ZOO-a)

 • Stranke su se u ugovornom odnosu dužne pridržavati načela savjesnosti i poštenja.

Oslobođenje nakladnika odgovornosti za štetu (čl. 21. ZM-a)

 • Sloboda novinarstva dopušta i određeni stupanj pretjerivanja, pa čak i provokacije.

Prijenos ugovora na treću osobu (čl. 127. ZOO-a)

 • Svaka ugovorna strana može, ako na to pristane druga strana, prenijeti ugovor na neku treću osobu koja time postaje nositelj svih njezinih prava i obveza iz toga ugovora a pristanak na prijenos ugovora valjan je samo ako je dan u propisanom ili ugovorenom obliku za valjanost prenesenog ugovora.

Stvarno pravo

Stjecanje vlasništva nekretnine (čl. 119. ZV-a)

 • Iz stanja zemljišne knjige proizlazi da u zemljišnim knjigama tužiteljica nije bila upisana kao osoba protiv koje je predbilježba bila dopuštena, stoga nije ovlaštena ni zahtijevati njeno brisanje pa nije ovlaštena niti za podnošenje tužbe radi brisanja prava predbilježbe vlasništva upisane na tuženika.

Ograničenje prava vlasništva (čl. 28. ZEK-a)

 • Kada je izgradnja objekata odnosno infrastrukture ili izvođenje radova odnosno obavljanje pojedine djelatnosti u interesu Republike Hrvatske, dopušteno je provođenje postupka izvlaštenja, na temelju kojeg korisnik izvlaštenja stječe pravo koristiti određenu nekretninu.

Pravo korištenja grobnog mjesta (čl. 13. ZG-a)

 • Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Obiteljsko pravo

Naknada za uskraćeno uzdržavanje (čl. 289. OBZ-a)

 • Budući da tužiteljica traži naknadu za uzdržavanje za razdoblje kada više nije bila maloljetna, to je pravilnom primjenom materijalnog prava odbijen tužbeni zahtjev, obzirom da navedena odredba propisuje obvezu plaćanja uskraćenog uzdržavanja jedino za uzdržavanje koje je uskraćeno maloljetnom djetetu.

Bračna stečevina (čl. 248. OBZ-a)

 • Pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da predmetne nekretnine predstavljaju bračnu stečevinu stranaka, jer su stečene tijekom trajanja bračne zajednice i zajedničkim radom i sredstvima stranaka.

Snižavanje iznosa uzdržavanja (čl. 314. OBZ-a)

 • Kada se u postupku radi sniženja iznosa uzdržavanja utvrdi da je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati samo jedno maloljetno dijete te da to dijete vlastitim prihodima ne pridonosi svojem uzdržavanju, tada nema mjesta utvrđenju potreba maloljetnog djeteta za uzdržavanje u iznosu nižem od minimuma.

Odricanje od prava na uzdržavanje (čl. 208. OBZ-a)

 • Odricanje od dužnosti i prava na uzdržavanje nema pravnog učinka, a malodobna djeca ne mogu se niti odreći već stečenih prava po osnovu uzdržavanja niti mogu s njima raspolagati na neki drugi način.

Izvanbračna zajednica i uzdržavanje (čl. 222. OBZ-a)

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)