RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku na jezgrovit i transparentan način daje prikaz novih odnosno noveliranih propisa koji uređuju područje vodno-komunalnog gospodarstva, i to novog Zakona o vodama, novog Zakona o vodnim uslugama i novela Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

1. Uvod
2. Definicija pojmova i opći interes
3. Načela
4. Uslužno područje
5. Jedan isporučitelj na uslužnom području
6. Obveza pripajanja postojećih javnih isporučitelja
7. Cijena vodnih usluga
8. Naknada za razvoj
9. Djelokrug vijeća za vodne usluge
10.   Rokovi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)