RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. E-prijave
3. Verifikacija e-mail adrese
4. Slanje obavijesti na e-mail adresu korisnika
5. Novosti u elektroničkoj usluzi
6. Razmjena podataka – jedna prijava za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
7. E-potvrde
8. Korisničke stranice Zavoda
9. Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom
10. Osiguravanje izravnog pristupa o radno-pravnom statusu povezanim institucijama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)