RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. rujna 2019. godine očekuju se nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 1/19., dalje: Pravilnik), kojim su propisani novi neoporezivi primitci (troškovi smještaja i prehrane, troškovi redovne skrbi u ustanovama predškolskog odgoja, troškovi usluga namijenjenih odmoru radnika) i način njihove primjene te povećanje neoporezive svote dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu, o čemu govorimo u nastavku.

1. Povećanje neoporezive svote dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu
2. Neoporeziva nadoknada troškova smještaja i prehrane
3. Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja (vrtićima i jaslicama)
4. Naknade za podmirivanje troškova usluga namijenjenih odmoru radnika – „turistički vaučer“
5. Predložene promjene Zakona o porezu na dohodak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)