RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 1. Novčana naknada za nezaposlenost. Pravo na novčanu naknadu nema ona nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa. Iznimno, takvoj osobi pripada pravo na novčanu naknadu ako je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen zbog premještaja bračnog odnosno izvanbračnog druga ili životnog partnera u drugo mjesto prebivališta, zbog promjene mjesta prebivališta zbog zdravstvenih razloga ili na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika.
 2. Prijava ozljede na radu. Prijavu ozljede na radu ili profesionalne bolesti obvezan je podnijeti poslodavac po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika. Ako poslodavac ne podnese prijavu ozljede na radu, prijavu je obvezan podnijeti izabrani doktor opće / obiteljske medicine prema zahtjevu ozlijeđene osobe ili prijedlogu nadležnog doktora specijaliste medicine rada. Zahtjev za priznavanjem ozljede na radu može podnijeti i sama osigurana osoba ili član obitelji u slučaju smrti osigurane osobe.
 3. Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji. Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji može se odobriti državljaninu treće zemlje koji je član uže obitelji hrvatskog državljanina, državljanina treće zemlje koji ima odobren stalni boravak, državljanina treće zemlje koji ima odobren privremeni boravak te državljanina treće zemlje kojemu je u RH odobrena zaštita u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje međunarodna zaštita.
 4. Stručno osposobljavanje za rad i godišnji odmor. Polaznik stručnog osposobljavanja za rad koji je ugovor o stručnom osposobljavanju sklopio 1. studenoga 2018. godine ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2018. godinu (dvije dvanaestine godišnjeg odmora). S obzirom na to da ugovor o stručnom osposobljavanju prestaje 1. studenoga 2019. godine, za 2109. godinu također stječe pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora (deset dvanaestina godišnjeg odmora).
 5. Stjecanje dijelova za osobni automobil iz EU-a. Ograničenje prava na odbitak pretporeza pri nabavi dijelova za osobni automobila odnosi se i na kupovinu (stjecanje) takvih dijelova iz EU-a.
 6. Premije životnog osiguranja za zaposlenike. Plaćena premija životnog osiguranja za zaposlenike smatra se, u pravilu, plaćom zaposlenika, osim ako je ugovaratelj osiguranja i korisnik police životnog osiguranja poslodavac.
 7. Označavanje vozila. Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu propisano je da vozila kojima se obavlja djelatnost javnoga cestovnog prijevoza i cestovnog prijevoza za vlastite potrebe moraju, uz uvjete određene drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama i registracija cestovnih motornih vozila, ispunjavati posebne uvjete. Posebni uvjeti, između ostaloga, odnose se i na isticanje oznaka na tim vozilima.
 8. Pravo na uvid u spis – ograničenja. Procesno pravo stranke na uvid u spis opravdano se može ograničiti samo razmjerno zakonom određenoj svrsi i cilju.
 9. Denacionalizacija – korištenje stana. Okolnost da u nacionaliziranom stanu stanuje korisnik koji plaća zaštićenu najamninu na temelju ugovora o privremenom korištenju stana nije zapreka za povratom stana prijašnjem vlasniku (naturalna restitucija)
 10. Odustanak stranke od zahtjeva – upravni postupak. O obustavi postupka zbog odustanka stranke od zahtjeva za pokretanjem upravnog postupka odlučuje ono javnopravno tijelo koje je nadležno u odgovarajućem stadiju upravnog postupka, što znači da postupak može obustaviti i drugostupanjsko tijelo ako je do odustanka došlo nakon podnošenja žalbe, a prije donošenja drugostupanjskog rješenja.
 11. Upravni spor – medicinsko vještačenje. U upravnom se sporu na prijedlog tužitelja može provesti dokaz vještačenjem putem stalnog sudskog vještaka. Predmet njegova vještačenja ne mogu biti činjenice nastale nakon donošenja osporenog rješenja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)