RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stupile su na snagu Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru kojima se naše zakonodavstvo usklađuje s pravilima EU-a u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara.
Novela ZTD-a ima više od 90 članaka te je većim dijelom stupila na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.
Stoga autorica u članku analizira novine s naglasnom na promjene u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću.

1. Uvodne napomene
2. Promjene u općim odredbama
3. Promjene u pravilima o d.d.-u – sažeti osvrt
4. Promjene u pravilima o d.o.o.-u
5. Izmjene u ZSR-u
6. Završne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)