RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Najznačajnije pitanje u odnosu na cijenu javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivoga komunalnog otpada koje je postavljeno u neposrednoj primjeni zakona i podzakonskih propisa jest može li se u strukturi cijene navedene javne usluge obračunati fiksna naknada. Usporedbom sa strukturom cijene drugih javnih usluga, tj. vodnih usluga, u ovom se članku analizira dopuštenost primjene fiksne naknade u cijeni navedene javne usluge, a na temelju zakona i podzakonskih akata.

1. Uvod
2. Europsko pravo
3. Upravnosudska i ustavnosudska praksa
4. Cijena javne usluge
5. Struktura cijene vodnih usluga
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)