RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
  • Članak:Dokumentacija o transfernim cijenama
  • Stranica:147.
  • Autor/i:Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Sažetak:

      Autorica u članku predstavlja pravni okvir RH koji se odnosi na dokumentaciju o transfernim cijenama kojom povezana društva dokazuju da su cijene transakcija određene u skladu s načelom nepristrane transakcije, s osvrtom na zahtjeve Smjernica OECD-a u tom dijelu te na pojam transfernih cijena, povezanih osoba i načela nepristrane transakcije koji predstavlja međunarodni standard u određivanju transfernih cijena, a implementiran je u porezno zakonodavstvo Republike Hrvatske.

1. Uvod
2. Pojam transfernih cijena
3. Metode za određivanje transfernih cijena
4. Dokumentacija o transfernim cijenama
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)