RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina predmet oporezivanja je promet zemljišta (poljoprivredna, građevinska i druga) i građevina (stambene, poslovne i sve druge zgrade te njihovi dijelovi) te svako drugo stjecanje nekretnina. Jasnije određenje je li riječ o nekretnini ili pokretnini, a za potrebe određivanja poreznog položaja u prometu nekretnine, daje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojim je navedeno da pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njome razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje.

1. Uvod
2. Porez na promet nekretnina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)