RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba (članova društva ili zaposlenika) je često. Pritom je u takvim ugovorima nerijetko riječ o odnosima između povezanih osoba. U svim tim situacijama postavljaju se pitanja treba li obračunati kamatu te ako da, koju kamatnu stopu treba primijeniti. U nastavku članka autori na primjerima daju odgovore na ta pitanja.

1. Uvodne napomene
2. Računovodstveni okvir praćenja zajmova
3. Ugovor o zajmu
4. Ugovaranje kamate prema ZOO-u
5. Kamate s motrišta PDV-a
6. Zajmovi između povezanih osoba
7. Kamate na zajmove između nepovezanih osoba
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)