RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stvarno pravo

Stjecanje prava stvarne služnosti (čl. 388. ZV-a)

 • Kada je izgrađen objekt privremenog karaktera, a tadašnji korisnik zemljišta je zadržao pravo svakodobnog opoziva danog dopuštenja za izgradnju iste tada posjednici objekta privremenog karaktera kao i puta kojim su istom prilazili nisu mogli posjedovati put „kao svoju stvar“ jer nedostaje savjesnost posjedovanja.

Zabilježba spora u zemljišnoj knjizi (čl. 122. ZV-a)

 • Ne može se smatrati da je stjecatelj prava služnosti bio u dobroj vjeri ako je zabilježba spora bila upisana u zemljišnoj knjizi.

Računanje isteka roka za podnošenje tužbe radi smetanja posjeda (čl. 112. ZPP-a)

 • Rok za podnošenje tužbe zbog smetanja posjeda (subjektivni od 30 dana od saznanja za čin smetanja i počinitelja i objektivni rok od godine dana od počinjenog smetanja) je procesno pravne naravi.

Stjecanje prava vlasništva na nekretninama jedinica lokalne samouprave (čl. 159. ZV-a)

 • Za stjecanje vlasništva dosjelošću na općinskoj imovini, nije dovoljno opće i redovno vrijeme dosjelosti. U slučaju kada pravo posjednika nije upisano u javnu knjigu dosjelošću se može steći pravo vlasništva samo posjedom od 40 godina.

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine (čl. 9. ZV-a)

 • Suvlasnik može steći pravo vlasništva na suvlasničkom dijelu nekretnine pri čemu takav suvlasnički dio nekretnine predstavlja određeni konkretni dio katastarske čestice, a sve na način da tužbeni zahtjev odnosno izreka presude sadrži samo iznos idealnog suvlasničkog dijela.

Radno pravo

Presumpcija ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme (čl. 10. ZR-a)

 • U vrijeme sklapanja ugovora o radu na određeno nije bila na snazi odredba kojom je propisano da poslodavac smije sklopiti svaki slijedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoje objektivni razlozi, zbog čega činjenica da je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen bez da su naznačeni objektivni razlozi zbog kojih nije sklopljen na neodređeno vrijeme nema za posljedicu presumpciju da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Nedostavljanje poslodavcu potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (čl. 77. ZR-a/09)

 • Propuštanje u zakonskom roku poslodavcu dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju nije opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu u slučaju kada je radnik naknadno opravdao svoj izostanak

Rok za izvanredno otkazivanje ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)

 • U situaciji kad neopravdani izostanak s posla, kao povreda obveze iz radnog odnosa, traje u kontinuitetu, poslodavac može otkazati ugovor o radu sve dok ta povreda traje, a i u daljnjem roku od 15 dana od dana prestanka povrede.

Ozljeda na radu priznata upravnim aktom (čl. 15. ZZR-a)

 • Ako je HZZO donio rješenje, sud je takvim upravnim aktom kojeg je donijelo nadležno upravno tijelo vezan i nije ovlašten ispitivati pravilnost toga akta, ni ponovno utvrđivati razloge na temelju kojih tužitelju nije ili je priznata ozljeda kao ozljeda na radu.

Otkaz ugovora o radu sindikalnog povjerenika (čl. 232. ZR-a/09)

 • Sud u postupku nadomještanja suglasnosti za otkaz ne ocjenjuje zakonitost odluke o otkazu koja će biti donesena nakon nadomještanja suglasnosti za otkaz. Sud utvrđuje je li izvjesno da razlog na koji se poslodavac poziva kao osnovu otkaza postoji i predstavlja li taj razlog valjanu pravnu osnovu za otkaz ugovora o radu radniku koji je zaštićen.

Naknada štete zbog ozljede na radu (čl. 15. ZZR-a)

 • Odredba Zakona o zaštiti na radu olakšava položaj oštećenika (radnika) jer se teret dokaza prebacuje na poslodavca, pa je radnik obvezan dokazati samo nastanak štete, te da je šteta nastala u vezi s ozljedom na radu, a poslodavac je dužan dokazati okolnosti koje ga ekskulpiraju odgovornosti.<

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)