RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (dalje: Zakon) objavljen je u Nar. nov., br. 106/18., dok je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (dalje u tekstu: Pravilnik) objavljen ove godine u Nar. nov., br. 1/19. Izmjene i dopune u najvećem se dijelu odnose na prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu, a posebno važan dio jesu odredbe koje se odnose na kontrolirana inozemna društva. Tek jedan dio izmjena tih propisa odnosi se i na prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu, pri čemu su najvažnije one u dijelu otpisa potraživanja. Više o tome u nastavku.

1. Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu
2. Izmjene Zakona i Pravilnika koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu i dalje
3. Zaključne napomene

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)