RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

Novčana naknada neimovinske štete  (čl. 200. ZOO-a/91)

 • Orijentacijski kriteriji nisu matematička formula koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade, već sudovi svaki pojedinačni slučaj trebaju individualizirati prema njegovim posebnim okolnostima.

Ugovor o pristupanju dugu (čl. 101. ZOO-a/05)

 • Ne može se valjano pristupiti ugovoru koji ne proizvodi pravne posljedice.

Posljedica neplaćanja premije  (čl. 937. ZOO-a/05)

 • Ako ugovaratelj osiguranja nije platio premije nakon dospijeća, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu, s time da je ugovaratelj osiguranja dužan platiti premiju koja je dospjela za vrijeme trajanja ugovora.

Dospjeće obveze naknade štete  (čl. 1086. ZOO-a/05)

 • Obveza naknade štete smatra se dospjelom od trenutka nastanka štete.

Potpuna naknada štete (čl. 1090. ZOO-a/05)

 • U slučaju totalne štete na vozilu vrijednost ostatka vozila ne uračunava se u naknadu ako se vlasnik vozila odrekao ostatka vozila.

Stvarno pravo

Pravo na razvrgnuće suvlasništva  (čl. 47. ZV-a)

 • Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i dopušteno.

Prenamjena zajedničke prostorije  (čl. 372. ZV-a)

 • Onaj tko na temelju zakona stekne pravo vlasništva (prenamjenom) nekretnine ovlašten je to svoje pravo upisati u zemljišne knjige.

Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine (čl. 30. ZZK-a)

 • Ne može se tužbom tražiti uknjižba isključivog prava vlasništva samo na dijelu nekretnine.

Pravo vlasništva nad šumskim zemljištem (čl. 16. ZŠ-a)

 • Šume i šumska zemljišta na teritoriju Republike Hrvatske, osim šuma i šumskih zemljišta u privatnom vlasništvu, u državnom su vlasništvu Republike Hrvatske.

Dio nerazvrstane ceste – koji se ne iskorištava kao javna cesta (čl. 101. ZC-a)

 • Kada se ocjenjuje je li neka nekretnina javno dobro u općoj uporabi, nije odlučno samo to je li ta nekretnina upisana u zemljišnim knjigama kao javno dobro u općoj uporabi, već je bitno njezino faktično svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Prekoračenje međe izvođenjem radova na dogradnji objekta (čl. 155. ZV-a)

 • Vlasnik zemljišta na kojem je izgrađen dio tuđe zgrade ima pravo zahtijevati uspostavu prijašnjeg posjedovnog stanja.

Stjecanje vlasništva na nacionaliziranom zemljištu (čl. 364. st. 4. ZV-a)

 • Društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu, ako nije privedeno namjeni, prestalo je po sili zakona.

Smetanje posjeda– prekid opskrbe električnom energijom (čl. 20. ZV-a)

 • Nema protupravnosti odnosno samovlašća, kada opskrbljivač električnom energijom isključi struju postupajući po uputi tarifnog kupca koji je zahtijevao prekid opskrbe električne energije.

Sredstva zajedničke pričuve (čl. 90. ZV-a)

 • Zajednička pričuva je imovina odvojena od imovine bilo kojeg od suvlasnika, ali i od imovine upravitelja zgrade.

Zahtjev za utvrđenje prava vlasništva na geometrijski odjeljenom dijelu nekretnine (čl. 5.st.1. ZV-a)

 • Nije osnovan tužbeni zahtjev kojim se zahtjeva od suda utvrđenje prava vlasništva razmjerno utvrđenom omjeru u odnosu na cijelu nekretninu.

Građenje na tuđem zemljištu – isplata naknade (čl. 25. ZV-a)

 • Vlasnik zemljišta ima pravo izbora koje može ostvariti najkasnije u roku od tri godine od dana završetka izgradnje, a nakon proteka tog roka može zahtijevati isplatu naknade. Tražbina tužitelja za isplatu naknade je tražbina iz stjecanja bez osnove.

Pravo trgovačkih društava

Davanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)