RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Porezni obveznici kao sudionici sustava PDV-a imaju pravo zaračunani PDV po stopi od 5 %, 13 % i 25 % na ulaznim računima odbiti kao pretporez (ako su zadovoljeni propisani uvjeti) te ga sučeliti, odnosno „prebiti“, s obračunanim PDV-om koji zaračunavaju pri isporuci dobara i usluga u razdoblju oporezivanja.
      U RRiF-u br. 8/18., str. 87., objavljen je I. dio članka u vezi s nastankom porezne obveze i priznavanja pretporeza. U nastavku članka daju se primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama obveznika PDV-a koji priznaje pretporez u cijelosti, koji ima samo djelomično pravo priznavanja pretporeza te „malog“ obveznika PDV-a.

5. Primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)