RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Isticanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti uređuje Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti te provedbeni pravilnici. Nadalje, Zakon o uslugama (Nar. nov., br. 80/11.) sadržava odredbu glede primjene diskriminirajućih zahtjeva uvjetovanih državljanstvom te mjestom prebivališta ili boravišta. Budući da ugostitelji i pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu slobodno formirati cijene usluga, iznimno je bitno istaknuti cijene usluga na propisani način i pridržavati se istaknutih cijena. Znamo da mnogi gosti kavu plaćaju od 5,00 kn pa do 50,00 kn i više, noćenje u hotelu s 3 ponekad više plaćaju nego u hotelu s 5 ili uslugu prehrane u fast foodu plate više nego u restoranu, pa se osjećaju prevarenim. Stoga se u nastavku članka navode obveze koje imaju ugostitelji, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kod isticanja cijena i pridržavanja istaknutih cijena. Pravilnom primjenom navedenoga izbjegavaju se mnogi nesporazumi s gostima.
     Potrebno je napomenuti da su poštenje i savjesnost temeljna načela kojih se obje strane trebaju pridržavati u poslovima ugostiteljskih usluga.

1. Isticanje cijena kod ugostitelja
2. Isticanje cijena kod pružatelja usluga u domaćinstvu i na OPG-u
3. Isticanje cijena u drugoj – stranoj valuti
4. Isticanje cijena – zabrana primjenjivanja diskriminirajućih zahtjeva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)