RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zakonodavac je u porezni propis o dohotku unio poreznu olakšicu za poslodavce u vidu besporeznih davanja zaposlenicima u obliku vode, toplih i hladnih napitaka. Do sada su se takva davanja oporezivala kao plaća u naravi radnika, osim pitke vode (izvorske) vode koja se smatrala redovitim troškom poslodavca.
      U članku se objašnjava tretman takvih neoporezivih davanja zaposlenicima.

1. Uvod
2. Tretman porezom na dobitak
3. Priznavanje pretporeza (PDV-a)
4. Knjigovodstvo napitaka
5. Konzumacija pića od strane poslovnih partnera
6. Evidentiranje u knjigama obrtnika
7. Prikazivanje u JOPPD-u

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)