RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

 • Zastara - nastupanje zastare (čl. 368. ZOO-a/91)
  • Kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je njegovo pravo upisano u zemljišnoj knjizi, ali se zastarjele tražbine kamata i drugih povremenih davanja, ne mogu namiriti iz opterećene stvari
 • Zastara anuiteta (čl. 372. ZOO-a/91)
  • Povremene tražbine (npr. anuiteti) zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svake pojedine tražbine
 • Početak tijeka zastare (čl. 376. ZOO-a/91)
  • Objektivni rok zastare tražbine naknade štete počinje teći od dana kada je šteta nastala
 • Različiti osiguratelji vučnog i priključnog vozila (čl. 82. ZO-a)
  • Kada je štetu skrivio vozač koji je upravljao vučnim vozilom s priključnim vozilo, a vučno vozilo bilo osigurano kod jednog društva za osiguranje, a priključno kod drugog društva za osiguranje, trećim oštećenim osobama ta društva solidarno odgovaraju za štetu
 • Solidarna odgovornost osnivača ustanove (čl. 59. ZU-a)
  • Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njezine obveze
 • Nedostatk pismene forme ugovora - nepošteni stjecatelj vlasništva (čl. 72. st. 1. ZOO-a)
  • Stjecatelj se smatra nepoštenim ako je znao za neslaganje zemljišnoknjižnog i izvanknjižnog stanja nekretnine ili kad mu je to ostalo nepoznato zbog njegove nepažnje.

Stvarno pravo

 • Tužbeni zahtjev radi zaštite posjeda (čl. 22. ZV-a)
  • Tužbeni zahtjev koji se upravlja radi zaštite posjeda putem suda sastoji se od tri elementa: 1. da se utvrdi čin smetanja tužiteljeva posjeda, 2. da se tuženiku naredi uspostava ranijeg posjedovnog stanja, te 3. da se zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće
 • Sudska zaštita posjeda (čl. 22. ZV-a)
  • Samovlasno smetanje posjeda je prva pretpostavka za pružanje posjedovne zaštite
 • Sadržaj odluke kojom se pruža posjedovna zaštita (čl. 22. ZV-a)
  • Ako je u trenutku smetanja posjeda uspostavljeno prijašnje posjedovno stanje nekom radnjom tuženika, sud će odbiti dio tužbenog zahtjeva za uspostavu prijašnjeg posjedovnog stanja
 • Zajednička pričuva (čl. 380. ZV-a)
  • Za vrijeme fiducijarnog vlasništva fiducijarni vjerovnik nije u posjedu nekretnine, niti ima ovlasti da koristi nekretninu, pa zbog toga nije ni u obvezi plaćati sredstva zajedničke pričuve
 • Građenje na zemljištu u društvenom vlasništvu (čl. 388. ZV-a)
  • Građenjem na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu nije se moglo steći pravo vlasništva toga zemljišta
 • Građenje na tuđem zemljištu (čl. 153. i čl. 154. ZV-a)
  • Mogućnost stjecanja prava vlasništva građenjem postoji jedino u odnosu na poštene graditelje.
 • Stjecanje vlasništva prenamjenom zajedničkih prostorija (čl. 372. ZV-a)
  • Tko je na temelju odobrenja koje je nadležna vlast dala u granicama svoje ovlasti na takvo imovinskopravno raspolaganje, o svome trošku proveo prenamjenu zajedničkih prostorija u zgradi u društvenom vlasništvu u stan ili drugu samostalnu prostoriju, stekao je time na temelju i u okviru toga odobrenja pravo vlasništva prenamijenjenih prostorija kao posebnog dijela nekretnine.
 • Stjecanje vlasništva na planinarskom domu (čl. 9., čl. 395. st. 2. ZV-a)
  • Nije osnovan zahtjev za utvrđivanjem vlasništva na objektu sagrađenom na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
 • Nedopustivost ovrhe - bračna stečevina (čl. 122. ZV-a)
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)