RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Prema odredbi čl. 18. Zakona o upravnim sporovima u upravnom sporu tuženik je javnopravno tijelo koje je donijelo ili propustilo donijeti pojedinačnu odluku, postupilo ili propustilo postupiti, odnosno stranka je upravnog ugovora. Taj Zakon (st. 2. čl. 2.) smatra javnopravnim tijelom tijelo državne uprave, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnu osobu koja ima javnu ovlast i pravnu osobu koja obavlja javnu službu (pružatelj javnih usluga).
      Stoga, imajući u vidu položaj javnopravnog tijela kao tuženika u upravnom sporu, u ovom broju časopisa objavljujemo članak o pravnim lijekovima prema Zakonu o upravnim sporovima u kojem autori stavljaju poseban naglasak na recentnu sudsku praksu Visokoga upravnog suda RH, a koja može poslužiti javnopravnim tijelima kad nastupaju kao stranke u upravnom sporovima.

1. Uvodne napomene
2. Sudska praksa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)