RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autori u članku analiziraju institut upravnog nadzora prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16., dalje: ZOJN), s tim da je riječ o upravnom nadzoru nad javnom nabavom pri čemu pod tim pojmom razumijemo isključivo upravni nadzor za razliku od nadzora koji provode Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (žalbeni nadzor), Državni ured za reviziju (revizijski nadzor) te nadležni upravni sudovi (upravnosudski nadzor). U članku se daje i pregled elemenata predmetnog instituta uz isticanje kritičnih točaka u uređenju upravnog nadzora prema ZOJN-u, te se predlažu izmjene predmetnog instituta de lege ferenda.

1. Uvod
2. Zakonska osnova upravnog nadzora nad javnom nabavom
3. Nadležnost, opseg, svrha upravnog nadzora te nadzorne ovlasti nadležnog tijela
4. Upravni nadzor de lege ferenda (po slovu zakona)
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)