RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

 • Zelenaški ugovor (čl. 141. ZOO-a/91)
  • Ništetan je ugovor kojim netko, koristeći se nedovoljnim iskustvom i lakomislenošću drugoga, ugovori za sebe korist koja je u očitom nerazmjeru s onim što se on obvezao dati
 • Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju (čl. 234. ZOO/05)
  • Tražbine osiguratelja iz ugovora o osiguranju zastarijevaju za tri godine
 • Odgovornost države za štetu (čl. 13. ZSDU-a)
  • Za postojanje odgovornosti države za štetu prouzročenu nepravilnim radom tijela državne uprave trebaju biti kumulativno ispunjene tri pretpostavke: 1. nezakoniti ili nepravilni rad tijela državne uprave, 2. postojanje štete koja je nastala građaninu i 3. uzročna veza između rada tijela državne uprave i nastale štete
 • Odgovornost države za štetu (čl. 13. ZSDU-a)
  • Republika Hrvatska odgovara za štetu koja nastane građaninu nezakonitim radom pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenesenim poslovima državne uprave
 • Ograničenje osigurane svote (čl. 85. ZO-a)
  • Obveza društva za osiguranje na naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti ne može po pojedinom štetnom događaju biti veća od iznosa što ga na prijedlog Direkcije za nadzor društva za osiguranje utvrdi Vlada republike Hrvatske, ako ugovorom o osiguranju nije utvrđen veći iznos
 • Ovlaštenje za sklapanje pravnog posla (čl. 91. st. 1. ZOO-a)
  • Posljedica nedostatka ovlaštenja za sklapanje određenog pravnog posla je da taj pravni posao nije nastao, a ne da bi isti bio ništav.

Stvarno pravo

 • Predmnijeva vlasništva na nekretnini za koju nije utvrđeno u čijem je vlasništvu (čl. 362. st. 3. ZV-a u vezi s čl. 145. ZZK-a)
  • RH je pasivno legitimirana u parničnom postupku ako je nekretnina upisana kao društveno vlasništvo jer se radi o društvenom vlasništvu na području RH glede kojeg nije utvrđeno u čijem je vlasništvu niti djeluje predmnijeva vlasništva iz čl. 362. st. 1. i 2. ZV-a.
 • Stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla –zastara za izdavanje tabularne isprave (čl. 119 st. 1. ZV-a i čl.371. ZOO-a)
  • Bez uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, pravo vlasništva ne može se steći jer je upis vlasništva modus stjecanja toga prava.
 • Upis nacionalizacije nekretnine nakon stupanja na snagu zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl. čl. 362. st. 3. ZV-a)
  • Za podnošenje tužbe radi utvrđenja da je nekretnina bila nacionalizirana aktivno je legitimirana RH.
 • Stjecanje prava vlasništva na kući koja nije upisana u zemljišnoj knjizi (čl. 368. st.1. ZV-a)
  • Vlasnik zgrade koja nije upisana u zemljišnoj knjizi steći će pravo vlasništva nekretnine upisom zgrade na zemljišnoj čestici na kojoj je kuća izgrađena uz upis prava vlasništva na cijelom zemljišno knjižnom tijelu u korist vlasnika zgrade.
 • Tužba na zaštitu prava vlasništva od neosnovanog uznemiravanja (čl. 388. ZV-a, § 418. Općega građanskog zakonika, čl. 167. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima)
  • Negatornom vlasničkom tužbom tužitelj mora dokazati da na posjedovanu stvar ima pravo vlasništva (ili jače pravo kao publicijanski pretpostavljeni vlasnik) i da je tuženi počinio neosnovano uznemiravanje kojim se ograničava ili ometa realizacija njegovih vlasničko pravnih ovlaštenja, a da mu pri tome nije oduzeo posjed stvari.

Radno pravo

 • Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 102. ZR-a/95)
  • Poslodavac ne odgovara radniku za nastalu štetu koja je posljedica protupravnog djelovanja trećih osoba i koja nije sastavni dio procesa rada
 • Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 102. ZR-a/95)
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)