RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Novi Zakon koji uređuje postupke za naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja usvojen je kako bi se u pravni sustav RH prenijele odredbe Direktive EU 2014/104 o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za povrede odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i EU-a. Novi Zakon sadržajno prati odredbe Direktive EU 2014/104, ali prilagođeno specifičnostima hrvatskoga pravnog poretka i relevantnih propisa kojima se uređuju obvezni odnosi i parnični postupak.
      Cilj je ovoga članka predstaviti odredbe novog Zakona i njihovo područje primjene s relevantnim prikazom odredaba Direktive EU 2014/104 i općih propisa.

1. Uvod
2. Svrha donošenja Zakona
3. Relevantne odredbe Zakona i opseg njegove primjene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)