RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Na jednostavnu nabavu, osim za neke iznimke, primjenjuje se opći akt naručitelja.
      U općem aktu moraju biti uzeta u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Opći akt i sve njegove kasnije promjene moraju se objaviti na internetskim stranicama.
      Ako istovrsni akti koji su doneseni na temelju prethodno važećega istovrsnog zakona nisu usklađeni s odredbama važećeg zakona, prestaju biti na snazi 1. srpnja 2017. godine.

1. Uvod
2. Akti doneseni na temelju čl. 18. st. 3. ZJN-a 2011
3. Jednostavna nabava
4. Opći akt
5. Načela javne nabave
6. Mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije
7. Sukob interesa
8. Rok za usklađivanje
9. Prekršajne odredbe
10. Nadzor nad provedbom ZJN-a 2016
11. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
12. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)