RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.2017
  • Članak:Porez na nekretnine
  • Stranica:104.
  • Autor/i:Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Sažetak:

      U porezni sustav Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine. Porez na nekretnine uređen je Zakonom o lokalnim porezima koji je objavljen u Nar. nov., br. 115/16. kao obvezatni porez jedinica lokalne samouprave. To znači da gradovi i općine ne mogu odlučivati hoće li uvesti taj porez ili ne, nego mogu samo odlučivati o dijelovima poreza za koje je propisano da ih uređuju svojim odlukama. Navedeni Zakon, osim poreza na nekretnine, uređuje i druge lokalne poreze te je u većem dijelu već stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Na postupak utvrđivanja poreza na nekretnine, osim odredaba Zakona o lokalnim porezima, primjenjuju se i odredbe Općega poreznog zakona.

1. Uvod
2. Predmet oporezivanja
3. Porezni obveznik
4. Porezna osnovica i koeficijenti za utvrđivanje poreza
5. Oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)