RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

 • Pobojni ugovor – prestanak prava na poništaj (čl. 33.5 Zoo-a/05)
  • Prvo zahtijevati poništaj pobojnog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti
 • Tražbina naknade štete – početak roka zastare (čl. 376. ZOO-a/91)
  • Rok zastare tražbine naknade uzrokovane štete počinje teći danom oštećenikovog saznanja za štetu i osobu koja je štetu učinila
 • Kupoprodaja s obročnim otplatama cijene (čl. 468. ZOO-a/05)
  • Nakon isplate početne otplate prodavatelj može raskinuti ugovor ako kupac dođe u zakašnjenje s najmanje dvije uzastopne otplate, koje čine najmanje osminu cijene
 • Pretpostavke odgovornosti za štetu (čl. 1045. ZOO-a/05)
  • Neka je djelatnost opasna samo onda kad u njezinom redovitom tijeku, već po samoj njezinoj tehničkoj prirodi i načinu obavljanja, može biti ugroženo zdravlje ljudi i imovina, tako da to ugrožavanje iziskuje povećanu pažnju osoba koje obavljaju tu djelatnost
 • Odgovornost za štetu od neosiguranog vozila (čl. 91. ZO-a)
  • Vlasnik vozila koji nije osigurao vozilo od automobilske odgovornosti, kojim je nanesena šteta – odgovara solidarno s vozačem koji je upravljao vozilom Hrvatskom uredu za osiguranje koji je naknadu te štete isplatio oštećenoj osobi
 • Naknada štete zbog dugotrajnosti postupka (čl. 13. Zakona o sustavu državne uprave)
  • Republika Hrvatska odgovara za štetu po načelu uzročnosti (objektivna odgovornost) a koja nastane zbog nezakonitog ili nepravilnog rada tijela državne i javne uprave, a što se odnosi kako na rad upravnih tako i sudskih tijela.

Stvarno pravo

 • Zahtjev za zabranu uznemiravanja u vršenju vlasničkih prava na nekretnini (čl. 167. st. 1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • Raspolaganje javnim dobrom je ništavo i na javnom dobru se ne može steći pravo vlasništva.
 • Pravo korištenja na nekretnini koja nije privedena svrsi (članak 53. Zakona o građevinskom zemljištu)
  • Raniji korisnik kojem je prestalo pravo korištenja ne stječe ponovno pravo korištenja samim time što je to pravo izgubio novi korisnik.
 • Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na dijelovima zemljišno knjižnih čestica (čl. 159. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl. 10. Zakona o zemljišnim knjigama)
  • Kada tužitelj zahtjeva utvrđenje prava vlasništva dosjelošću točno određenog dijela nekretnine, tada on ne može biti utvrđen suvlasnikom određenog idealnog dijela nepodijeljene nekretnine.
 • Stjecanje prava vlasništva gradnjom na tuđem zemljištu (čl. 368. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, & 418. Općega građanskog zakonika)
  • Tužitelj se ne može smatrati poštenim posjednikom ako je znao da gradi na tuđem zemljištu.
 • U pravnom prometu uzima se da je idealni dio stvari samostalna stvar. (čl. 37. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • Za stjecanje suvlasništva ne postoje posebne pravne osnove različite od onih na temelju kojih se stječe pravo vlasništva.
 • Svim suvlasnicima stambene zgrade pripada pravo na suposjed stvari, dok se ne donose odluka da će međusobno podijeliti posjed stvari. (čl. 42. st.1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

  • Suvlasnik stambene zgrade ovlašten je štiti svoj suposjed od drugih suvlasnika ako je potpuno isključen od dotadašnjeg suposjeda stvari.

 • Stjecanje prava vlasništva društvenih poduzeća –pretvorba društvenih poduzeća (čl. 390a. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)