RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način, uz prikaz aktualne sudske prakse, razmatra bitna pitanja vezana uz dokazna sredstva u sporovima za zaštitu od uznemiravanja / diskriminacije odnosno u sporovima za zaštitu od mobinga.

1. Uvod
2. O medicinskom vještačenju
3. Pravo na naknadu štete bez provedbe medicinskog vještačenja
4. Provedba financijskog vještačenja
5. Odlučivanje po slobodnoj ocjeni
6. Korištenje videonadzora kao dokaz
7. Praksa Europskog suda za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda o nadzoru radnika bez njegova pristanka
8. Analiza postojećega pravnog okvira i sudske prakse o (ne)zakonito pribavljenom dokazu
9. Koji su dokazi dokazi pribavljeni na nezakoniti način

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)