RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku objašnjava na koji način te pod kojim je uvjetima moguće raspolagati poslovnim udjelom u trgovačkom društvu s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o). Objašnjava i pojmove: udio i poslovni udjel te formalne pretpostavke koje je potrebno ispuniti da bi pravni posao prodaje i prijenosa poslovnog udjela bio pravno valjan i proizvodio pravne učinke. Ugovor o prijenosu poslovnog udjela može biti naplatni i tada se klasificira kao kupoprodaja, a može biti i besplatni, kada se klasificira kao darovanje.

1. Uvod
2. Unošenje uloga za preuzete poslovne udjele
3. Poslovni udio
4. Prodaja i prijenos poslovnog udjela
5. Knjiga poslovnih udjela
6. Pravni položaj stjecatelja poslovnog udjela
7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)