RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u članku objašnjava na koji način te pod kojim je uvjetima moguće raspolagati poslovnim udjelom u trgovačkom društvu s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o). Objašnjava i pojmove: udio i poslovni udjel te formalne pretpostavke koje je potrebno ispuniti da bi pravni posao prodaje i prijenosa poslovnog udjela bio pravno valjan i proizvodio pravne učinke. Ugovor o prijenosu poslovnog udjela može biti naplatni i tada se klasificira kao kupoprodaja, a može biti i besplatni, kada se klasificira kao darovanje.

1. Uvod
2. Unošenje uloga za preuzete poslovne udjele
3. Poslovni udio
4. Prodaja i prijenos poslovnog udjela
5. Knjiga poslovnih udjela
6. Pravni položaj stjecatelja poslovnog udjela
7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)