RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Vlada Republike Hrvatske (dalje: Vlada RH) 18. svibnja 2016. godine donijela je Uredbu o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama RH s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima (dalje: Uredba)2 i izmjenu Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku (dalje: Izmjena uredbe)3 koje su stupile na snagu 28. svibnja 2016. godine.

1. Uvod
2. Raspolaganje tražbinama RH s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima
3. Izmjena uvjeta, načina i postupka raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)