RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od 1. siječnja 2017. godine primjenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa prema svima osnovama obveznih osiguranja. Napominjemo da kada je riječ doprinosima za obvezna osiguranja, oni se uvijek obračunavaju po stopama i prema osnovicama koje su na snazi za mjesec za koji osiguranik ostvaruje prava iz obveznih osiguranja. U skladu s time doprinosi za prava iz socijalnih osiguranja za siječanj 2017. godine treba obračunati po poznatim stopama a prema novim osnovicama. Budući da doprinosi za siječanj dospijevaju na naplatu u veljači, to znači da plaćanje doprinosa na nove osnovice počinje u veljači za siječanj 2017. godine.

1. Uvod
2. Stope doprinosa za obvezna osiguranja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu
3. Važeće osnovice za obračun doprinosa i za 2017. godinu te dospijeće plaćanja doprinosa
4. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
5. Uplatni računi za doprinose
6. Iskazivanje doprinosa na obrascima JOPPD

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)