RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora. Jednostrani raskid ugovora potrošača jedan je od načina prestanka valjano zaključenog ugovora, bilo da je riječ o ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija bilo o ugovoru sklopljenom na daljinu.
  • Ustup grobnog mjesta. Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja.
  • Solidarna pomoć – potpora za bolovanje duže od 90 dana. Poslodavac je dužan isplatiti radniku potporu zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana ako je to utvrđeno autonomnim aktom poslodavca
  • Minimalno trajanje otkaznog roka osobe s invaliditetom. Najmanje trajanje otkaznog roka propisano Zakonom o radu za osobu s invaliditetom dodatno se uvećava za mjesec dana, osim ako je otkaz skrivila ta osoba
  • Izbori za članove radničkoga vijeća - kvorum. Zakon o radu ne propisuje „kvorum“ za izbor članova radničkoga vijeća, nego Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća.
  • Odgovornost za neprovedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju. Odgovornost za neprovedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju ovisi o načinu toga sudjelovanja.
  • Povećana plaća. Pravo na povećanu plaću prema čl. 94. Zakona o radu ne bi se moglo ostvariti ako bi to povećanje iznosilo npr. svega 1 % ili 2 %.
  • Upravni ugovor. Upravni je ugovor akt javnog prava koji su obvezni sklopiti javnopravno tijelo i posebno stranka koja je subjekt privatnog prava, a radi izvršenja prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar, ako je zakonom propisano sklapanje takva ugovora.
  • Izvanredni otkaz i privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede. Ugovor o radu prestaje kada je poslodavac radniku dostavio odluku o izvanrednom otkazu, bez obzira na to što je radnik (nakon što je osobito teško povrijedio obvezu iz radnog odnosa ili je prouzrokovao neku drugu osobito važnu činjenicu), ali prije uručenja te odluke, otvorio bolovanje.
  • Podružnica kao fakultativna asocijacija. Trgovačko društvo nije obvezno osnovati podružnicu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)