RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

 • Tumačenje ugovora (čl. 99. ZOO-a/91)
  • Odredbe ugovora primjenjuju se onako kako glase
 • Nemogućnost izvršenja ugovorne obveze za koju odgovara druga strana (čl. 138. ZOO/91)
  • Kad je ispunjenje ugovorne obveze jedne ugovorne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, njezina se obveza gasi
 • Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (čl. 195. ZOO/91)
  • Oštećenik može osnovano zahtijevati naknadu samo one štete koju bez svoje krivnje nije mogao ostvariti po osnovi prava koja mu pripadaju na temelju posebnih propisa
 • Stjecanje bez osnove - opseg vraćanja (čl. 1113. ZOO-a/05)
  • Kada vraća ono što je stekao bez osnove, nepošteni stjecatelj dužan je platiti zatezne kamate od dana stjecanja
 • Oblik reklamacije (čl. 39. Bečke konvencije)
  • Kada se radi o međunarodnoj kupoprodaji stvari, valjana je i usmena i pisana obavijest kupca o postojanju materijalnih nedostataka prodane stvari

Stvarno pravo

 • Pravo na zaštitu posjeda (čl. 21. ZV-a)
  • Šahtovi kanala distributivno telekomunikacijske infrastrukture su stvari, a nasilno otvaranje šahtova te uvlačenje i postavljanje optičkih kabela drugih operatera pored postojećih tuđih kabela jest smetanje posjeda stvari
 • Pravni temelj osnivanja prava služnosti (čl. 219. ZV-a)
  • Pravni posao kojemu je cilj osnivanje prava služnosti, osim što mora zadovoljavati opće pretpostavke za valjanost, treba biti i u pisanom obliku ako je poslužna stvar nekretnina
 • Upis neuknjiženih prava na nekretninama (čl. 364. ZV-a)
  • Osobe koje u zemljišnim knjigama nisu upisane kao nositelji prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja, a ne raspolažu ispravom valjanom za zemljišnoknjižni upis prava vlasništva, upisat će pravo vlasništva tih nekretnina na temelju odluke Suda pošto dokažu da su bile izvanknjižni nositelji takva prava na nekretnini u društvenom vlasništvu
 • Suvlasnici posebnog dijela nekretnine solidarni su vjerovnici u pogledu tražbina prema trećima (čl. 46. i čl. 70. ZV-a)
  • Sva prava i dužnosti u svezi s vlasništvom toga posebnog dijela suvlasnici mogu izvršavati solidarno, pa se u odnosu prema trećima i prema ostalim suvlasnicima uzima da su jedna osoba.
 • Tužba radi smetanja posjeda (čl. 22. 70. ZV-a)
  • Ne može se prihvatiti tužbeni zahtjev samo na utvrđenje da je počinjeno smetanje posjeda, bez izricanja zabrane daljnjeg smetanja ili vraćanja posjeda.
 • Pozicija tužitelja nakon ustupa tražbine (čl. 36. st.1. te čl. 47. st. 1. 70. ZV-a)
  • Nema zapreke da se parnica dovrši među istim strankama ako koja od stranaka otuđi stvari ili pravo o kojem teče parnica.
 • Predaja u vlasnički posjed (čl. 161. st.1. i čl. 162. 70. ZV-a)
  • Za odgovarajuću primjenu odredbe članka 161. stavak 1. i članka 162. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pitanje tužiteljevog vlasništva je prethodno pitanje.
 • Pristup stanu radi utvrđivanja i popravka kvara na priključcima plinskih trošila i dimnjaka (čl. 80. st. 3. 70. ZV-a)
  • Suvlasnica stambene zgrade kao vlasnica posebnog dijela nekretnine obvezna je dozvoliti ulazak u stan radi utvrđivanja i otklanjanja kvara.
 • Zajednički dijelovi stambene zgrade (čl. 59. st. 1. u svezi s čl. 80. 70. ZV-a)
  • Suvlasnici stambene zgrade sporazumno određuju korištenje zajedničkih prostorija.
 • Zaštita prava vlasništva - položaj poštenog posjednika (čl. 164. st.1. i čl. 38.st.1. 70. ZV-a)
  • Svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih vlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika.

Zemljišnokn

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)