RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U prvom dijelu ovoga članka predstavljene su relevantne odredbe EU-ovih propisa i prijašnja sudska praksa Sudova EU-a kojima se uređuje pitanje pristupa i otkrivanja informacija, te zaštita određenih kategorija povjerljivih informacija, kao što su poslovne i odvjetničke tajne, mehanizmi za davanje uvida u povjerljive informacije u postupcima pred EK-om te uloga službenika za saslušanje u očuvanju povjerljivih informacija.
      Drugi dio ovoga članka razmatra noviju sudsku praksu sudova EU-a kojom su se dalje razvila načela i pravila za pristup informacijama i zaštitu informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja.
      Posebno se razmatraju i odredbe o pristupu informacijama i zaštiti povjerljivih informacija1 iz Direktive 2014/104 o naknadama štete koju su tijekom prošle godine države članice preuzimale u svoja nacionalna zakonodavstva.

7. Pitanje otkrivanja informacija u postupcima pred sudovima EU-a
8. Otkrivanje informacija  iz postupaka pred tijelima  za zaštitu tržišnog natjecanja
9. Relevantna sudska praksa  sudova EU-a 2013. – 2016. godine
10. Pristup informacijama  prema Direktivi 2014/104 EU  o postupcima naknada štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
11. Otkrivanje dokaza u postupcima naknada štete u praksi EU-a
12. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)