RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Revizor mora formirati mišljenje o financijskim izvještajima na temelju odgovarajućih i dostatnih revizijskih dokaza i jasno ga izraziti u pisanom obliku. Pri tome mora zadovoljiti odgovarajuće zahtjeve vezane uz oblik i sadržaj revizorova izvješća u skladu s MRevS-om 700. Izmijenjeni MRevS 700 stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja završavaju na dan ili nakon 15. prosinca 2016. godine. Do dana objavljivanja ovog članka Hrvatska revizorska komora nije objavila prijevod standarda. U odnosu na dosadašnji MRevS 700, koji je još uvijek na snazi, postoje razlike vezane uz strukturu i sadržaj revizorova izvješća. Naime, u skladu s izmijenjenim MRevS-om 700, definiran je obvezni redoslijed pojedinih odjeljaka revizorova izvješća, proširen je opis odgovornosti menadžmenta i revizora te su dodani novi zahtjevi vezani uz objavu relevantnih etičkih zahtjeva.

1. Uvod
2. Formiranje i oblik mišljenja o financijskim izvještajima
3. Revizorovo izvješće
4. Dopunske informacije prezentirane s financijskim izvještajima
5. Primjer izvješća neovisnog revizora
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)