RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2016
  • Članak:Carinski dug
  • Stranica:185.
  • Autor/i:Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Sažetak:

Carinski dug je obveza osobe da plati svotu uvozne ili izvozne carine koja se primjenjuje na određenu robu prema carinskom zakonodavstvu na snazi u EU-u. Pri tome, uvozne carine su carine koje se plaćaju pri uvozu robe, a izvozne carine su carine koje se plaćaju prilikom izvoza robe. Trenutačno na području EU-a nisu propisane izvozne carine te, u skladu s time, trenutačno ne postoji mogućnosti nastanka carinskog duga pri izvozu neke robe. Stoga će se u ovom članku govoriti isključivo o uvoznom carinskom dugu.

1. Propisi koji uređuju carinski dug
2. Slučajevi nastanka carinskog duga
3. Mogući carinski dug
4. Obavijest o carinskom dugu i plaćanje duga
5. Carinski dužnik
6. Gašenje carinskog duga

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)