RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obrtnici, osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost, osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te ostale osobe obvezni su osiguranici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ako nisu osigurani s druge osnove, najčešće radnog odnosa. S osnove mirovinskog osiguranja ostvaruju pravo na staž osiguranja i mirovinu, a s osnove obveznoga zdravstvenog osiguranja ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i naknade u slučaju spriječenosti za rad zbog bolesti, ozljeda izvan rada i na radu te rodiljnog i roditeljskog dopusta. Prava iz tih osiguranja financiraju se iz obveznih doprinosa koje su sami obvezni obračunavati i plaćati, a od 1. siječnja 2015. godine obvezni su o tome podnositi izvješće Poreznoj upravi na obrascu JOPPD. U ovom članku pišemo o ostvarivanju prava na naknadu i o načinu utvrđivanja naknade za vrijeme bolovanja te rodiljnog i roditeljskog dopusta navedenih osiguranika.

1. Uvodne napomene
2. Osnovice za plaćanje doprinosa kao temelj za utvrđivanje naknade za bolovanje obveznika poreza na dohodak
3. Utvrđivanje naknade za bolovanje
4. U kojem se postotku utvrđuju naknade
5. Primjeri utvrđivanja osnovice za naknadu za vrijeme bolovanja
6. Treba li naknadu koju isplaćuje hzzo knjižiti u knjizi primitaka i izdataka
7. Mirovanje obveze plaćanja doprinosa za vrijeme bolovanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)