RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

 • Posljedice ništetnosti ugovora (čl. 104. ZOO-a/91)
  • U slučaju ništetnosti ugovora, ugovorna strana dužna je vratiti drugoj ugovornoj strani sve ono što je primila po osnovi takvog ugovora
 • Opći uvjeti ugovora – ovlasti suda (čl. 143. ZOO/91)
  • Sudu je dopušteno da i onda, ako neka odredba općih uvjeta nije ništetna, može odbiti primjenu pojedinih klauzula općih uvjeta ako bi one bile inače nepravične ili pretjerano stroge za drugu stranu
 • Izmjena dosuđene naknade (čl. 196. ZOO/91)
  • Sud može na zahtjev oštećenika za ubuduće povećati rentu, ako se znatnije promjene okolnosti koje je sud imao na umu pri donošenju prijašnje odluke
 • Ugovor o kupoprodaji – djelomični raskid ugovora (čl. 494. ZOO/91)
  • Kad je jednim ugovorom i za jednu cijenu prodano više stvari pa samo neke od njih imaju nedostatke, kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu tih stvari
 • Ugovor o nalogu – polaganje računa (čl. 754. ZOO/91)
  • O izvršenom poslu nalogoprimac je dužan položiti račun i predati bez odgađanja nalogodavcu sve ono što je primio na temelju obavljanja povjerenih obveza
 • Ništav je ugovor o cesiji ako nema sve elemente valjanog ugovora (nije određen predmet ugovaranja - potraživanje koje je ugovorom ustupljeno tužitelju) (čl. 47., čl. 50. i čl. 436. st. 1. ZOO-a)
  • Predmetom ustupanja ili cesije - kao akcesornog pravnog posla kojemu uvijek prethodi neki drugi pravni posao između cedenta i cesionara (bilo s naplatnim ili besplatnim karakterom), može biti svako otuđivo potraživanje cedenta prema cesusu međutim u svakom od tih slučajeva ustupanja mora se raditi o određenom (dovoljno određenom) ili odredivom potraživanju koje se ustupa - s naznakom (u ugovoru) izvjesne osobe dužnika (cesusa)

Stvarno pravo

 • Pravo na zaštitu posjeda (čl. 21. ZV-a)
  • Pravo na zaštitu posjeda ima osoba koju drugi samovlasno smeta u posjedu
 • Vlasništvo republike hrvatske i drugih osoba javnog prava (čl. 35. ZV-a)
  • Na nekretnini koja je javno dobro u općoj uporabi ne može se steći pravo vlasništva
 • Vlasnički zahtjev za povrat stvari (čl. 164. ZV-a) – povreda prava na dom (čl. 8. Konvencije)
  • Zaštita prava na dom ne ovisi o zakonitosti posjeda na temelju domaćeg prava
 • Izvršavanje prava stvarne služnostI (čl. 177. ZV-a)
  • Prevoženje novim strojem za obradu poljoprivrednog zemljišta putem koji je, zbog većih dimenzija stroja, širi od prijašnjega nije samovlasno širenje postojećeg prava stvarne služnosti puta
 • Služnost puta kao nužni prolaz (čl. 191. ZV-a)
  • Nužni prolaz je služnost puta koju osniva sud na zahtjev vlasnika nekretnine do koje nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom
 • Originarno stjecanje prava vlasništva (čl. 159. st. 2. i 3. ZV-a)
  • Nije osnovan zahtjev za izdavanje tabularne isprave kada se stječe pravo vlasništva nekretnine dosjelošću (izvorno stjecanje prava)
 • Zastarijevanje počinje teći prvoga dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano (čl. 24. st. 1. i st. 2. ZV-a)
  • Vlasnik zemljišta ima pravo za vrijeme od tri godine od dana saznanja za završenu izgradnju, ali najkasnije u vrijeme od 10 godina od završene izgradnje, tražiti da mu graditelj nadoknadi vrijednost zemljišta u visini njegove prometne vrijednosti u vrijeme donošenja sudske odluke
 • Prestanak prava vlasništva propašću stvari (nekretnine) (čl. 169. ZV-a)
  • Vlasniku kuće prestaje uknjiženo pravo korištenja dijela zemljišta koje služi toj kući ako je kuća srušena
 • Troškovi adaptacije

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)