RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S primjenom od 17. ožujka 2015. godine, a prema odredbama Općega poreznog zakona, poreznim je obveznicima omogućeno plaćanje dospjeloga poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora, i to najviše na 24 mjesečne rate, uz obračun zakonske zatezne kamate koja je od 1. siječnja 2016. godine utvrđena u visini od 8,05 %. Upravni ugovor sklapa se slobodnom voljom sudionika porezno-dužničkog odnosa, između Poreznog tijela i poreznog obveznika, pri čemu fizičke osobe i građani mogu podnijeti prijedlog za sklapanje upravnog ugovora nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a pravne osobe prema svom sjedištu, odnosno Uredu za velike porezne obveznike.
Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku, a može se odnositi na namirenje poreznog duga u cijelosti ili djelomično. Međutim, upravni ugovor ne može se sklopiti s poreznim obveznikom čiji su račun blokirali drugi vjerovnici ili protiv kojeg se provodi postupak utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu.
U nastavku članka može se pročitati koje odredbe sadržava upravni ugovor, koja sredstva osiguranja naplate može ponuditi porezni obveznik te u kojim slučajevima porezni obveznik može zatražiti izmjenu odnosno aneks već sklopljenoga upravnog ugovora, a radi smanjenja poreznog duga knjigovodstvenim evidentiranjem godišnjeg obračuna poreza na dohodak ili dobitak, turističke članarine, spomeničke rente ili konačnog obračuna PDV-a.

1. Uvod
2. Rok na koji se može sklopiti upravni ugovor i kamatna stopa
3. Što se smatra poreznim dugom
4. Tko se smatra poreznim obveznikom
5. Provedba postupka usklađenja i izdavanje potvrde o stanju poreznog duga
6. Sadržaj prijedloga za sklapanje upravnog ugovora
7. Sastavljanje očitovanja o obradi prijedloga za sklapanje upravnog ugovora
8. Sadržaj upravnog ugovora
9. Izmjena ili aneks upravnog ugovora radi promijenjenih uvjeta
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)