RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku prikazuje izvore od statusnog značenja za položaj obrta za zastupanje u osiguranju koji su uređeni Zakonom o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15., dalje: ZOS), koji je stupio je na snagu 1. siječnja 2016. godine, i odredbe koje se odnose na zastupanje u osiguranju, a i pravilnicima kao njegovim provedbenim aktima.

1. Uvod
2. Pravni izvori prava zastupanja u osiguranju
3. Ugovor o osiguranju i poslovi (vrste) osiguranja
4. Zastupanje u osiguranju
5. Zastupnik u osiguranju
6. Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u obrtu
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)