RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Faktoring je financijski i pravni posao u kojem faktor kupuje potraživanja od klijenta na temelju ugovora o faktoringu. Autor u članku pojašnjava vrste faktoringa i njihovo računovodstveno praćenje u poslovnim knjigama klijenta – prodavatelja potraživanja i faktora, i to u skladu računovodstvenim standardima. Pritom se posebna pozornost daje poreznom položaju poslova faktoringa s motrišta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak.

1. Uvod
2. Vrste faktoringa
3. Računovodstveni postupci u faktoringu
4. Porezno motrište faktoringa
5. Prodaja dospjelih i nenaplativih potraživanja
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)