RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

 • Primjena ugovornih odredaba (čl. 99. ZOO-a)
  • Odredbe ugovora primjenjuju se onako kako glase
 • Odgovornost proizvođača stvari s nedostatkom (čl. 179. ZOO/91)
  • Odgovornost proizvođača stvari s nedostatkom za štetu koja je nastala zbog tog nedostatka jest izvanugovorna
 • Mjesto ispunjenja novčanih obveza (čl. 320. ZOO/91)
  • Novčane obveze ispunjavaju se u mjestu u kojem vjerovnik ima sjedište odnosno prebivalište, a u nedostatku prebivališta, boravište
 • Kad zastarijevanje počinje teći (čl. 361. ZOO/91)
  • Zastarijevanje tražbine ne može početi teći prije nego što je vjerovnik imao pravo zahtijevati njezino ispunjenje
 • Valuta obveze (čl. 395. ZOO/91)
  • Dopuštena je odredba ugovora prema kojoj se vrijednost ugovorne obveze u valuti Republike Hrvatske izračunava na temelju tečaja valute Republike Hrvatske u odnosu prema stranoj valuti

Radno pravo

 • Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika (čl. 107. ZR-a/09)
  • Opravdan razlog za otkaz u slučaju skrivljenog ponašanja radnika predstavlja ustrajnije neizvršavanje obveza iz radnog odnosa
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/91)
  • Potpisivanje isprave vozaču kamiona o primitku velike količine robe koja nije istovarena i zaprimljena kod poslodavca ima značenje osobito teške povrede iz radnog odnosa, zbog koje nastavak radnog odnosa više nije moguć
 • Izvanredni otkaz (čl. 108. ZR-a/09)
  • Okolnost da radnik nema vjerodostojnu svjedodžbu kojom dokazuje da ispunjava propisane uvjete za rad na određenom radnom mjestu osobito je važna činjenica za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Teret dokazivanja u radnim sporovima (čl. 131. ZR-a/09)
  • Otkaz nije dopušten kad poslodavac nije dokazao postojanje opravdanog razloga za otkaz
 • Rok za tužbu protiv odluke o otkazu (čl. 133. ZR-a/14)
  • Ako zadnji dan roka za podnošenje tužbe protiv odluke poslodavca o otkazu ugovora o radu pada u neradni dan, on se produljuje na prvi idući radni dan

Zemljišnoknjižno pravo

 • Pravni posao sklopljen po punomoćniku (specijalna punomoć) (čl. 53. st. 2. ZZK-a)
  • Kada se uknjižba prava vlasništva traži na temelju pravnog posla koji je sklopljen po punomoćniku, zemljišnoknjižni sud će dopustiti uknjižbu prava vlasništva ako je predlagatelj dostavio i punomoć.
 • Iz isprave mora biti vidljiv pravni temelj za upis knjižnog prava, njegove promjene, ograničenja ili prestanak (čl. 43. st. 2 ZZK-a, čl. 115. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • Upis prava vlasništva ne može se dopustiti temeljem isprave kojom je dana dozvola uknjižbe (clausula intabulandi) ako iz takve isprave ne proizlazi pravni temelj po kojem je došlo do stjecanja knjižnog prava.
 • Na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju može se dozvoliti predbilježba prava vlasništva na nekretnini (čl. 54. st. 1. a u svezi s čl. 56. st. 2. ZZK-a)
  • Kada primatelj uzdržavanja u Ugovoru o doživotnom uzdržavanju izrijekom ovlasti davatelja uzdržavanja da zatraži upis predbilježbe prava vlasništva na predmetnoj nekretnini, tada se radi o uvjetno danom pristanku na uknjižbu jer će se ispunjenjem uvjeta - smrću primatelja uzdržavanja predbilježba moći pretvoriti u uknjižbu.
 • Zabilježiti se može samo onaj postupak u kojem se traži donošenje odluke na temelju koje bi se mogao promijeniti upis u zemljišnoj knjizi (čl. 81. i čl. 83. st. 2. ZZK-a)
  • Ako nekretnina u odnosu na koju se vodi spor nije upisana u zemljišnoj knjizi, samim time postojala bi zapreka provedbi presude donesene temeljem tužbenog zahtjeva.
 • Ugovor zaključen u vrijeme zabrane raspolaganja nacionaliziranim zemljištem (sklopljen prije 1. siječnja 1997.) je ništetan (čl. 43. ZZK-a)

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)