RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku tematizira materiju snošenja troškova u parničnom postupku u slučaju parcijalnoga ili djelomičnoga stranačkog uspjeha u sporu kroz komentare, promišljanja i kritike pravnih shvaćanja koje je o toj materiji zauzeo Europski sud za ljudska prava.

1. Uvod
2. Činjenične i kaznenopravne okolnosti slučaja
3. Provedeni parnični postupak
4. Mjerodavno pravo
5. Postupak pred sudom, pravna stajališta stranaka i pravna promišljanja o nekim pravno dubioznim pravnim shvaćanjima suda
6. Pravna refleksija predmeta Klauz protiv Hrvatske na domaću judikaturu
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)