RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi taksativno su navedene formalno-pravne pretpostavke odnosno uvjeti, kauzalno tretirani načelom lex specialis derogat legi generali (Glava XI., čl. 105. do 114.), kao prikaz modusa za zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama.
Bitno je naglasiti da se u kontekstu zasnivanja radnih odnosa u školskim ustanovama uz taj Zakon primjenjuje niz drugih na temelju njega donesenih podzakonskih akata i drugih propisa te kolektivnih ugovora koji neposredno uređuju zasnivanje radnih odnosa u djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Diskrepancijom kvantitete primjene različitih propisa u okviru zasnivanja radnih odnosa u školskim ustanovama, potrebno je težište primjene, vođene načelom lex specialis derogat legi generali, staviti na taj Zakon kao lex specialis u odnosu na druge opće propise (Zakon o radu i dr.), pazeći da se kombiniranjem odredaba posebnog i općeg propisa ne bi narušilo samo to načelo.
Jednako tako, pregledom navedenih odredaba potkrijepit će ih se primjerima iz prakse i tumačenjima kolektivnih ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama koji predstavljaju pravne norme o radnim odnosima i imaju prošireni djelokrug važenja u odnosu na određena radno pravna pitanja koja uređuju u odnosu na zakonske i podzakonske akte kojima država na apstraktan način uređuje te društvene odnose.

1. Uvod
2. Zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)