RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     Zakon o javnoj nabavi koji je na snazi predviđa izuzeća od primjene kako za javne naručitelje tako i za sektorske naručitelje. U ovom se članku pojašnjava primjena izuzeća za sektorske naručitelje uz poseban naglasak na Direktivu 2014/25/EU i njezine sličnosti i razlike u odnosu na Zakon o javnoj nabavi koji je na snazi. O istoj je temi s motrišta javnih naručitelja pisano u Prilogu časopisu RRiF, br. 5/15.

1. Uvod
2. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi za sektorske naručitelje
3. Izuzeća od primjene Direktive 2014/25/EU za sektorske naručitelje
4. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)