RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S obzirom na to da se približava kraj proračunske godine, približavaju se i rokovi u kojima se moraju planirati proračuni, što podrazumijeva i financijske planove proračunskih korisnika, tema planiranja se aktualizira.
Iako se za državnu razinu ne planira proračun za sljedeće razdoblje jer će biti usvojeno privremeno financiranje, lokalne i regionalne jedince moraju planirati. S obzirom na to da je u tom području novih zahvata, u ovom članku se sažeto upućuje na planiranje kako samih „izvorišnih“ lokalnih (regionalnih) proračunskih osoba tako i njima pripadajućih proračunskih korisnika.
1. Uvod
2. Ključna pravila privremenog financiranja
3. Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2016.
4. Upute za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
6. Primjena ekonomske klasifikacije za proračune
7. Plan razvojnih programa
8. Sadržaj financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)