RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, a kojima smatramo obrtnike, samostalne djelatnosti te osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva prema kojoj su i porezni obveznici, obvezni su osiguranici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ako nisu osigurani s druge osnove, najčešće radnog odnosa. S osnove mirovinskog osiguranja ostvaruju pravo na staž osiguranja i mirovinu, a s osnove obveznoga zdravstvenog osiguranja pravo na zdravstvenu zaštitu i naknade u slučaju spriječenosti za rad zbog bolesti, ozljeda izvan rada i na radu te rodiljnog i roditeljskog dopusta. Prava iz tih osiguranja financiraju se iz doprinosa koje ti osiguranici plaćaju na propisanu osnovicu prema rješenju Porezne uprave. U ovom članku pišemo o ostvarivanju prava na naknadu i o načinu utvrđivanja naknade za vrijeme bolovanja te rodiljnog i roditeljskog dopusta navedenih osiguranika.
1. Uvodne napomene
2. Osnovice za plaćanje doprinosa kao temelj za utvrđivanje naknade za bolovanje obveznika poreza na dohodak
3. Utvrđivanje naknade za bolovanje
4. U kojem se postotku utvrđuju naknade
5. Primjeri utvrđivanja osnovice za naknadu za vrijeme bolovanja
6. Utvrđivanje prosječne dnevne naknade na tiskanici Potvrda o osnovicama osiguranja
7. Treba li naknadu koju isplaćuje HZZO knjižiti u knjizi primitaka i izdataka
8. Naknade za bolovanje obrtnika i ostalih slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
9. Mirovanje obveze plaćanja doprinosa za vrijeme bolovanja
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)