RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U skladu sa zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/14.), od 1. siječnja 2015. prošireno je oporezivanje kamata, i to skoro na sve vrste kamata. U nastavku ćemo opisati novosti u vezi s oporezivanjem kamata, postupkom obračuna i izvješćivanjem o porezu na dohodak po osnovi kapitala od kamata.

1. Uvodne napomene

2. Porezni položaj kamata nakon 1. siječnja 2015.

3. Porezna stopa te način izvješćivanja i rokovi podnošenja izvješća

4. Na koji način poslovne banke izvješćuju o obračunanom predujmu poreza na dohodak od kamata

5. Kako banke obračunavaju porez na kamate ako im prilikom pripisa kamata nije poznat OIB

6. Na koji način izvješćuju ostali isplatitelji kamata

7. Izvješćivanje o neoporezivim kamatama

8. Uplatni računi

9. Je li primatelj obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)