RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

A. Članarine
  1. Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama
  B. Naknade
  2. Naknade za općekorisne funkcije šuma
  C. Rente
  3. Spomenička renta
  4. Članarine i doprinosi za koje se ne podnosi godišnji obračun

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)